Rajarshi Chh. Shahu Maharaj

Students Corner

Students Ready

Expired Tenders

सहयोगी अधिष्ठाता, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय कोल्हापूर येथील विविध विभागातील प्रयोगशाळा, कार्यालयीन आणि कृषीविद्या प्रक्षेत्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील शेतीकामे व शेतीव्यतिरिक्त तद्अनुषगीक दैनंदिन कामाकरिता कंत्राटी पद्धतीने दि. १ फेब्रुवारी 2023 ते ३१ डिसेंबर 2023 या कालावधीसाठी सेवा पुरविणेबाबत.

View Tender

सहयोगी अधिष्ठाता, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय कोल्हापूर येथील उद्यानविद्या विभागातील प्रयोगशाळा, कार्यालयीन आणि उद्यानविद्या प्रक्षेत्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील शेतीकामे व शेतीव्यतिरिक्त तद्अनुषगीक दैनंदिन कामाकरिता कंत्राटी पद्धतीने दि. १ फेब्रुवारी 2023 ते ३१ डिसेंबर 2023 या कालावधीसाठी सेवा पुरविणेबाबत.

View Tender
Mahatma Phule

Farmers Corner

Sales Corner